Informacja dla konsumentów

Strona główna » Reklamacje i zwroty » Informacja dla konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy – Konsument

 1. Sklep internetowy www.sklep.bdkoncept.pl respektuje prawa klienta wynikające z ustawy. Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Za chwilę wydania towaru uznaje się jego przekazanie klientowi przez pracownika sklepu, pracownika Poczty Polskiej lub kuriera firmy kurierskiej DPD.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument powinien odesłać produkt na swój koszt, na adres sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 5. Formularz odstąpienia od umowy znaleźć można tutaj. Można go przesłać do sprzedawcy mailem lub pocztą tradycyjną. Formularz nie jest obowiązkowy, klient ma prawo wysłać wiadomość mailem lub list pocztą tradycyjną do sprzedawcy z informacją o zwrocie towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, koszt przesyłki / doręczenia towaru do sprzedawcy ponosi kupujący. Produkt należy dostarczyć do magazynu sklepu.
 7. Razem ze zwracanym produktem należy dostarczyć następujące dokumenty i dane:
  • oryginał faktury lub paragonu,
  • kartę gwarancyjną, jeżeli była wydana do produktu,
  • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • nr konta bankowego, na które sprzedawca powinien przelać kwotę zapłaconą za towar.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt zmodyfikowany technologicznie na zamówienie klienta – produkt specjalny),
  • o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, powinien być kompletny.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zwracanego towaru, klient poniesie odpowiedzialność za przekroczenie granic prawidłowego zapoznania się z towarem. Wartość zwrotu za zakupiony produkt może być wówczas pomniejszona o koszty naprawy tego produktu.
 11. Gwarantujemy zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przelewem na podane przez Klienta konto.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzgodnienia właściwej procedury zwrotu.

Warunki gwarancyjne dla konsumentów

Niniejsze warunki gwarancyjne obejmują produkty, które zostały zakupione w sklepie internetowym BD Koncept Sp.C. i zakup ten został poświadczony fakturą zakupu.

I. Ogólne warunki

 1. Firma BD Koncept zwana dalej Gwarantem ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową (wady fizyczne i prawne towaru) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Gwarant zapewnia wysoką jakość oferowanych do sprzedaży produktów objętych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi.
 3. Gwarancją objęte są tylko urządzenia zamontowane i eksploatowane na terenie RP.
 4. Gwarancją tą objęte są wyroby sprzedawane przez Gwaranta, za wyjątkiem tych, które Gwarant sprzedaje jako firma pośrednicząca i dla których odrębne warunki gwarancyjne wystawił ich producent lub importer.
 5. Gwarant odpowiada za wady wyrobu ujawnione przed montażem oraz po zamontowaniu w trakcie użytkowania a wynikające z wad produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji.
 6. Gwarant gwarantuje jakość i przydatność wyrobu do zastosowania zgodnego z jego przeznaczeniem, o ile montaż wyrobu jest zgodny z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami montażu użytkowania i konserwacji ujętymi w instrukcji montażu.
 7. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę wyrobu lub jego części uznanych za wadliwe po potwierdzeniu występowania wady w siedzibie Gwaranta.
  Gwarant nie dokonuje zwrotu żadnych kosztów z nim nieuzgodnionych.
 8. W przypadku uznania reklamacji i wymiany wyrobu lub jego części na nowe, zdemontowane uszkodzone elementy przechodzą na własność Gwaranta.
 9. Gwarancja na wyrób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową zakupu.
 10. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność i brak widocznych wad w momencie odbioru wyrobu. Po odebraniu wyrobu bezpośrednio z magazynu Gwaranta lub upływie maksymalnie 3 dni od daty dostarczenia wyrobu do Kupującego lub wskazanego przez Kupującego miejsca jego dostarczenia, przyjmuje się, że zakupiony wyrób dostarczony został kompletny i bez widocznych wad. Zamontowanie wyrobu również zaświadcza o braku widocznych wad i jego kompletności.

II. Okres gwarancji

 1. Gwarant udziela 2-letniej gwarancji na wszelkie wady fabryczne wyrobów objętych niniejszą gwarancją za wyjątkiem baterii elektronicznych, baterii serii BY, S (Standard), M (Medium), K (Economy), NINA, FLEXI, LN (baterie lekarskie), dla których okres gwarancji wynosi 1 rok.
 2. Termin gwarancji kończy się z upływem :
  • 2 lat od daty zakupu wyrobu przez ostatecznego nabywcę dla wyrobów objętych 2 letnią gwarancją, nie później jednak niż 2 lata i 6 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu przez Gwaranta.
  • 1 roku od daty zakupu wyrobu przez ostatecznego nabywcę dla wyrobów objętych 1-roczną gwarancją, nie później jednak niż 1 rok i 3 miesiące od daty sprzedaży wyrobu przez Gwaranta.
 3. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża trwania okresu gwarancyjnego.

III. Wyłączenia z gwarancji

Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku:

 1. Zakupu produktu po obniżonej cenie lub poza wyborem.
 2. Wad, które nie wpływają na zmianę funkcjonowania wyrobu i nie są widoczne dla użytkownika.
 3. Szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
 4. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz nieprawidłową konserwacją lub jej brakiem. Brak odpowiednich – zalecanych przez Gwaranta filtrów w instalacji, zaworów zwrotnych i odcinających tam gdzie są zalecane i wymagane, regulatorów ciśnienia itp., zwalnia Gwaranta z odpowiedzialności i gwarancji.
 5. Uszkodzeń i wad powstałych po dostarczeniu wyrobu do Kupującego np. w czasie dalszego transportu wyrobu oraz w wyniku niewłaściwego jego magazynowania u Kupującego lub ostatecznego nabywcy.
 6. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania wyrobu (np. uszkodzenia powstałe na skutek udarowego uruchamiania baterii czasowych).
 7. Uszkodzeń mechanicznych wywołanych przez użytkownika i osoby trzecie.
 8. Naturalnego zużycia elementów pracujących – eksploatacyjnych, których wymiana stanowi zwykłe czynności konserwacyjne takich jak: elementy plastikowe (np. plastikowe kubeczki głowic czasowych), uszczelki gumowe i fibrowe, perlatory, baterie elektryczne stanowiące zasilanie armatury elektronicznej, itp.
 9. Zanieczyszczeń lub uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej jakości wody (np. zanieczyszczenia wody piaskiem, opiłkami, pakułami i innymi szczeliwami, olejami, środkami smarnymi itp.) oraz powstawania osadów wapiennych (kamienia kotłowego) np. uszkodzenia i zakamieniania urządzeń np. perlatorów, głowic baterii czasowych, głowic mieszaczy termostatycznych, rączek i dysz natryskowych itp.
 10. Uszkodzeń powstałych na skutek niestosowania się do zaleceń pielęgnacyjnych i konserwacyjnych produktów wskazanych przez Gwaranta, a w szczególności przez stosowanie do mycia i konserwacji armatury środków zawierających substancje ścierne (np. mleczka czyszczące), substancje żrące zawierające kwasy, zasady lub chlor, alkohole , detergenty itp.
 11. Defektów powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych.
 12. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej instalacji wodnej i parametrów wody zasilającej np. niewłaściwie dobrane średnice przyłączeniowe instalacji i niewłaściwa wydajność instalacji, nieodpowiednia tj. niezgodna z przewidzianymi dla danego wyrobu lub z wytycznymi prawa budowlanego temperatura lub ciśnienie wody.
 13. Uszkodzeń i wadliwego działania wyrobu na skutek niewłaściwego doboru tego produktu przez Kupującego do wymagań związanych z przeznaczeniem i zastosowaniem wyrobu u Nabywcy, rodzaju obiektu w którym będzie zamontowany wyrób lub warunków jego funkcjonowania np. rodzaju instalacji, temperatury wody i otoczenia, ciśnienia w instalacji, itp.
 14. Uszkodzeń, wad i szkód powstałych z tytułu niewłaściwego uszczelnienia połączeń produktów z instalacją doprowadzającą i odprowadzającą wodę oraz wewnątrz wyrobu, jeżeli tak stanowi instrukcja montażu – za które odpowiedzialny jest tylko instalator lub konserwator.
 15. Gdy montażu urządzenia jego konserwacji lub naprawy dokonały osoby bez kwalifikacji lub nieupoważnione.
 16. Gdy do konserwacji lub naprawy wyrobu użyto części innych niż oryginalne części wskazane i dostarczone przez Gwaranta.

IV. Postępowanie reklamacyjne

Uszkodzenia w trakcie transportu

Warunkiem przystąpienia do reklamacji powstałej w wyniku dostawy jest sprawdzenie staniu technicznego otrzymanej przesyłki przez Klienta w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy drogą mailową na adres email: info@bdkoncept.pl. Do wiadomości należy dołączyć: zdjęcia uszkodzeń, numer zamówienia lub faktury oraz protokół szkody, który należy sporządzić z kurierem w dniu dostawy (protokół szkody jest podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej). Sprzedawca prześle odpowiedź o dalszej procedurze drogą mailową w przeciągu 24 godzin.

Reklamacje

 1. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu. Może to zrobić wysyłając wiadomość mailem lub pocztą tradycyjną. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są tylko w wersji pisemnej ze szczegółowym opisem zaistniałej wady. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest również okazanie kopii dowodu zakupu wyrobu.
 2. W zgłoszeniu reklamacji winny być podane następujące informacje:
  a. imię i nazwisko lub nazwa Klienta,
  b. adres lub siedziba Klienta,
  c. inne dane kontaktowe Klienta, w szczególności adres e-mail, nr telefonu,
  d. dane identyfikujące umowę (numer faktury, data zawarcia umowy, data realizacji umowy, nazwa towaru, ilość zakupionych sztuk, itd.),
  e. przyczyny reklamacji, w tym określenie wad w sposób umożliwiający prawidłowe i rzetelne rozpoznanie reklamacji,
  f. w miarę możliwości, zdjęcia zakupionego towaru, w tym zdjęcia dokumentujące jego wady, jak również inne dokumenty mające znaczenie dla należytego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji,
 3. W razie gdyby zgłoszenie Klienta nie zawierało jakiegokolwiek z wyżej wskazanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego lub załączników, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem niezwłocznego uzupełnienia braków. Dotyczy to w szczególności wypadków, w których określony brak w zgłoszeniu uniemożliwia jego należyte rozpoznanie.
 4. Po analizie treści reklamacji przez Gwaranta, kupujący może zostać poproszony o dostarczenie (wysyłkę na swój koszt) wadliwego towaru na adres firmy Gwaranta. Przesłany w ramach reklamacji towar powinien być opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.
 5. Gwarant, jeżeli uzna reklamację za uzasadnioną, dokona naprawy lub wymiany wyrobu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wyrobu reklamowanego do Gwaranta, dokładając starań, aby okres załatwienia reklamacji skrócić do minimum.
 6. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub zaistnienia przyczyn niezależnych od gwaranta, gwarant zastrzega sobie prawo przedłużenia określonego terminu rozpatrzenia reklamacji. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany.
 7. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji, zgłaszający ponosi koszty związane z ekspertyzą techniczną oraz ewentualnym dojazdem serwisu Gwaranta na miejsce rozpatrzenia reklamacji.

V. Podstawowe zasady montażu wyrobów Gwaranta

 1. Montaż wyrobów powinien być przeprowadzony wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i uprawnione, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami i normami, z wykorzystaniem właściwych narzędzi.
 2. Przy montażu armatury czerpalnej należy bezwzględnie stosować skuteczne filtry siatkowe (wskazane o średnicy oczka ok. 0,1 mm) – bezpośrednio przed urządzeniami, bądź na wejściu do ogólnej instalacji wodnej.
 3. Jeżeli urządzenie dla poprawnego działania posiada określony i wskazany na korpusie kierunek przepływu wody, to podczas montażu należy go bezwzględnie zachować.
 4. Jeżeli urządzenie posiada odrębną instrukcję montażu, to należy zastosować się do wskazówek w niej zawartych.
 5. Przed zamontowaniem armatury czerpalnej instalację należy dokładnie przepłukać.
 6. Próby ciśnieniowe szczelności instalacji należy wykonywać przed montażem urządzeń.
 7. Zawsze należy stosować połączenia rozłączne do montażu urządzeń podtynkowych.
  Podczas napraw gwarancyjnych przeprowadzanych przez Serwis Gwaranta w miejscu zainstalowania armatury, Nabywca musi zapewnić swobodny dostęp umożliwiający usunięcie usterki oraz demontaż i montaż urządzenia. Prace związane z zapewnieniem dostępu do baterii (np. usunięcie zabudów itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych, przez Użytkownika i na jego koszt. Niedopuszczalne jest trwałe zakrywanie urządzeń i ich połączeń rozłącznych betonem, zaprawą, glazurą i tym podobnymi materiałami budowlanymi.
  Brak swobodnego dostępu do armatury skutkuje odmową podjęcia czynności naprawczych.
 8. Zawsze należy montować armaturę odcinającą pojedyncze urządzenia lub ich grupę, aby można było przeprowadzić ich konserwację bez odcinania dopływu wody do całego węzła sanitarnego.
 9. Zawsze należy montować zawory zwrotne na instalacjach zasilających mieszacze ciepłej wody użytkowej.
 10. Zawsze należy montować zawory zwrotne na podejściach instalacyjnych wody zimnej i gorącej do armatury czasowej.

VI. Zasady pielęgnacji i konserwacji wyrobów

Powierzchnie chromowane są wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy i czynniki ścierne. Powierzchnie te należy czyścić wodą z mydłem a następnie wytrzeć i wypolerować miękką ściereczką. Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą octu.

Menu
Call Now Button